اسلام و وحشی گری عرب

:از نظر من

عنوان نادرست است. آنها وحشی بودند. حق با شماست. اما نه به این دلیل که آنها مسلمان بودند. وحشی گری آنها از اسلام قدیمی تر بود. چرا اگر زمین بایر است ، باران رحمت را متهم کنیم؟ ماسه های فارس و خراسان از بیابانهای عربستان حاصلخیزتر بودند. بنابراین، این خاک همیشه مردان وفادار به پیام عالی پیامبر اکرم (ص ) و آئمہ معصومین (ع ) را تولید می کرد

وقتی آن قطرات باران را دریافت کرد ، فیلسوفان، مورخان، شاعران و دیگر استادان را به دنیا آورد مسلمان بودن و عرب بودن چیزهای کاملاً متفاوتی است

منم بندهٔ اهل بیت نبی (ص)

ستایندهٔ خاک و پای وصی (ع)

جناب ابوالقاسم فردوسی

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: