عبد القادر بیدل دهلوی در بارگاه اقدس جناب ختمی مرتبت (صلی الله علیه وآله وسلم)

بیدل‌ کسی به عرش حقیقت نمی‌رسد

تا خاک راه احمد مرسل (ص ) نمی‌شود

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s