عبد القادر بیدل دهلوی در بارگاه اقدس جناب ختمی مرتبت (صلی الله علیه وآله وسلم)

بیدل‌ کسی به عرش حقیقت نمی‌رسد

تا خاک راه احمد مرسل (ص ) نمی‌شود